lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildningsdag den 30 oktober 2018

Tisdagen den 30 oktober 2018 (V44, höstlovet) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med FoU Skola på Kommunförbundet Skåne en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare.

Fortbildningen är knuten till aktuell forskning som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet. Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

Vi erbjuder antingen en heldag inom ett ämnesområde eller så kan du själv kombinera ihop din dag genom att välja två olika halvdagar med två olika ämnesområden. 

Sista anmälningsdag för 2018 var den 24 oktober.

Pris: 300 kr/person (exkl.moms), inklusive lunch och/eller fika. 
  

Kontakt

Johan Reimer 
046 - 222 81 33
johan.reimer@chem.lu.se 


Lärarfortbildningens aktiviteter


Halvdag kl 09.00-12.00

Universum via ett teleskop (gymnasielärare)

Målgrupp: gymnasielärare

Tid: kl. 09.00 - 12.00 
Kursledare: Anna S. Arnadottir, Ph.D, astronom vid Naturvetenskapliga fakultetens planetarium i Vattenhallen

Att förstå hur forskare vet det de vet och vilka begränsningar som finns till deras kunskap blir mer och mer viktigt.  Inom astronomi använder vi oftast teleskop och rymdsonder för att svara på de största frågorna. Ibland kan befintliga instrument användas, men ofta behöver nya sonder eller instrument byggas för att öka vår kunskap.

För att förstå hur detta går till kommer vi tillsammans att använda ett fjärrstyrt teleskop i Kalifornien, USA, för att observera avlägsna astronomiska fenomen så som en nebulosa och/eller en galax, (notera att detta är ett väderberoende kursinslag).  Stone Edge Observatory observerar i optiskt ljus, men vi kommer även att diskutera andra typer av teleskop och rymdsonder som används nu eller planeras under de närmaste åren. 

Tillsammans kommer vi dessutom att diskutera universums enorma avstånd och hur vi mäter dessa, hur stjärnor bildas och hur deras utveckling beror på deras storlek, nyupptäckta planeter kretsande runt andra stjärnor i vintergatan och mer.

Kursdeltagare kommer delvis att kunna påverka innehållet genom att skicka sin fråga/fundering till kursledaren veckan innan kursstart.  Kursdeltagare uppmuntras att ta med sig egen dator, men det går även bra att följa kursen utan.

Hur förbereder sig naturen för vintern (lärare åk F-6)

Målgrupp: lärare åk F-6 

Tid: kl. 09.00 - 12.00 
Kursledare: Anna Ekblad, naturskolepedagog, Naturskolan i Lund. Sissel Sjöberg, forskare evolutionär ekologi, Lunds universitet

Vad händer i naturen när vintern närmar sig? Hur gör fåglar, småkryp och däggdjur för att överleva den kallare årstiden? Har växterna också knep för att inte frysa bort?

Naturskolan kommer att hålla aktiviteter kopplade till naturens förberedelser inför vintern. Du får prova på att lägga upp ett matlager som gör att du överlever kylan eller fundera tillsammans med andra hur ni skulle göra för att inte frysa ihjäl under den kallaste delen av året. 

Under den här förmiddagen kommer också forskaren Sissel Sjöberg berätta om flyttfåglarnas spännande resa. 

Aktiviteterna kommer att vara både ute och inne så kläder efter väder.

Medicinsk strålningsfysik – strålbehandling i teori och praktik (gymnasielärare)

Målgrupp: gymnasielärare

Tid: kl. 09.00 - 12.00 
Kursledare: Crister Ceberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet

Medicinsk strålningsfysik handlar om strålningens växelverkan och biologiska effekter, och ger den tvärvetenskapliga grunden för att optimera användningen av strålning inom hälso- och sjukvård för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Vi utbildar legitimerade sjukhusfysiker, som är sjukvårdens och samhällets experter på strålningstillämpningar och strålskydd, och som arbetar nära tillsammans med annan vårdpersonal bland annat inom strålskydd, strålbehandling, röntgen, MR-avbildning, samt nukleärmedicin. 

Under denna fortbildningsdag kommer vi att ägna oss åt ett exempel på strålbehandling, där joniserande strålning används för att behandla en cancersjuk patient. Vi börjar med en inledande föreläsning, där vi beskriver de fysikaliska och strålningsbiologiska grunderna för strålbehandling, såväl som de avancerade tekniker och dynamiska behandlingsmetoder som används i kliniken. 

Efter fikat demonstrerar vi en stråldosberäkning för ett förenklat men realistiskt patientfall. Vi beskriver hur strålbehandling kan optimeras till en individuell patient, som kan varieras med avseende på olika anatomiska parametrar. Den inledande föreläsningen och de relaterade simuleringarna paketeras på ett sätt som gör det möjligt att använda i skolan.

Som avslutning vill vi gärna diskutera hur ett sådant paket kan vidareutvecklas för att på bästa sätt passa in i undervisningen, och för att inspirera till vidare studier i medicinsk strålningsfysik.

Workshop om plast, nanopartiklar och miljöfunderingar (lärare åk 7-9 och Gy)

Målgrupp: lärare årskurs 7-9 och gymnasielärare

Tid: kl. 09.00 - 12.00 
Kursledare: Tommy Cedervall, universitetslektor och Martin Lundqvist, forskare vid avdelningen för Biokemi och strukturbiologi, Kemiska institutionen, Lunds universitet

Plaster har revolutionerat mycket i vårt samhälle men har på senare tid också uppmärksammats mycket för dess miljöpåverkan. Nanoteknologi kan bli mänsklighetens räddare men kan också utgöra en fara för människa och miljö. I en workshop uppdelade på fyra moment kommer ni att lära er mer om plaster och nanopartiklar och hur vi här på universitet studerar problem och möjligheter runt nanoteknik.

Vi kommer att ge en introducerande föreläsning om plast i miljön, om nanomaterials egenskaper och om hur nanoplaster påverkar miljön på ett alldeles speciellt sätt. Vi kommer att presentera våra egna forskningsresultat inom området och hur de är länkade till workshopens olika moment. Vi har sammanställt vad som tidigare deltagare tyckt och uppfattat om workshopen och resultaten av sammanställningen kommer att presenteras.

Workshopen innehåller en demonstrationslaboration, en räkneövning, en laborativ station, och en mikroskoperingsstation. Det betyder att man inte bara får insikter om plastproblem och nanomaterial egenskaper utan också får experimentell erfarenhet. 


Halvdag kl 13.00-16.00

Bortom arv kontra miljö: Genteknik, epigenetik och GMO

Målgrupp: lärare åk 7-9 och gymnasielärare (lärare åk 7-9 och Gy)

Tid: kl. 13.00 - 16.00 
Kursledare: Jessica Abbot, universitetslektor avdelningen för evolutionär ekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet 

 

Denna aktivitet kommer att bestå av en föreläsning med frågestund och introduktion till en rollspelsövning.

Föreläsningen handlar om genteknik, epigenetik, och GMO (genetiskt modifierade organismer). Tanken är att kort introducera nya former av genteknik och vad dessa används till; diskutera hur nya kunskaper om epigenetiska mekanismer (metylering, histonmodifieringar) kan ändra vår syn på arv kontra miljö; och presentera för- och nackdelar med genetisk modifiering för att kunna föra en nyanserad diskussion kring detta.

Övningen handlar om CRISPR, en form av genetisk modifiering som EU nyligen har beslutat ska hamna under samma lagstiftning som äldre former av genetisk modifiering. Många forskare är missnöjda med detta beslut eftersom det kommer att hämma utveckling av t.ex. nya livsmedel, och de argumenterar att CRISPR istället borde betraktas som en form av mutationsalstring som är likvärdig med bestrålning av biologiskt material med röntgen. Övningen går ut på att få deltagarna att presentera argument för eller emot godkännande av CRISPR för livsmedel i Sverige, utifrån olika intressegruppers perspektiv (t.ex. forskare, politiker, livsmedelsindustrin, gemene man, osv.).

Klimat och väderprognos (lärare åk 7-9 och Gy)

Målgrupp: lärare åk 7-9 och gymnasiet

Tid: kl. 13.00 - 16.00 
Kursledare: Elna Heimdal Nilsson, forskare i förbränningsfysik, Lunds Tekniska högskola och koordinator för meteorologiutbildningen, Fysiska Institutionen, Naturvetenskaplig Fakultet, Lunds universitet

Vi inleder med ett föredrag som är en översikt över meteorologi, atmosfärsvetenskap och klimat. Detta är ett multivetenskapligt fält och såväl kemi och fysik som energipolitik och effekter på samhälle och individ tas upp. Målet är att peka på komplexiteten men inte låta sig skrämmas av den utan att se det som en tillgång i undervisningen, eftersom detta är ett ypperligt ämne att undervisa i samarbete mellan vitt skilda ämnen.

Föredraget följs av en öppen diskussion kring miljö, klimat och väder, där vi reder ut aktuella frågor och identifierar vanliga missuppfattningar kring dessa ämnen och kring vetenskap i stort. Detta är viktigt eftersom ett så pass “hett” ämne som klimatfrågan är omgivet av åsikter och fördomar, vilka lärarna måste känna sig förbereda att förklara eller diskutera med sina elever.

Avslutningsvis går vi igenom de resurser som finns tillgängliga för undervisning relaterat till klimat och väder, med förslag på hur dessa kan användas i undervisningen.

MAX IV, Vad är det och vad gör vi? (gymnasielärare)

Målgrupp: gymnasielärare

Tid: kl. 13.00 - 16.00 
Kursledare: - Föreläsare från MAX IV, Lunds universitet

MAX IV-laboratoriet är världens modernaste anläggning för forskning inom materialvetenskap och livsvetenskaperna med hjälp av röntgenstrålning. Under ditt besök hos oss får du en introduktion till hur anläggningen fungerar och den forskning som bedrivs här samt en rundvandring i verksamheten bland våra experimentstationer.  

Python-programmering i matematikkursen Ma1C (gymnasielärare)

Målgrupp: gymnasielärare  

Tid: kl. 13.00 - 16.00 
Kursledare: Sandra Nilsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola 

Under det här kurstillfället introduceras deltagarna till ett nyutvecklat undervisningsmaterial och får praktiskt prova på konceptet för hur man kan börja med programmering på gymnasienivå. Uppgifterna är gjorda för kursen Ma1C men vi har MYCKET goda erfarenheter av elever från Estet-programmet som testat konceptet. Programmering kan vara ett sätt att uppleva matematik mer visuellt och ur ett undersökande perspektiv.

Undervisningsmaterialet innehåller programmeringsuppgifter som illustrerar grundläggande matematiska begrepp i årskurs 1 i gymnasiet. För varje område utvecklas ett antal uppgifter av ökande svårighetsgrad så att alla elever klarar av att lösa de enklaste nivåerna och att det ges tillfälle för upptäckarglädje och progression.

Undervisningsmaterialet är utvecklat i samarbete mellan programmeringslärare från Datavetenskap, studenter från föreningen Code@LTH och personal från Vattenhallen Science Center. 

Du behöver ta med en egen dator till kursen. Vill du kika på undervisningsmaterialet före kurstillfället så finns det på: https://lunduniversity.github.io/schoolprog/ 

Programmera med Micro:bit (lärare åk 4-9)

Målgrupp:  lärare åk 4-9

Tid: kl. 13.00 - 16.00 
Kursledare: Rolf Niemann, Vattenhallen Science Center 

Micro:bit är en liten dator utan tangentbord och skärm som utvecklats av BBC i Storbritannien för att uppmuntra ungdomar att komma igång att programmera, konstruera och skapa egna uppfinningar. Därför fungerar den utmärkt att använda i teknikundervisningen men med tillämpningar även för t ex matematik, fysik, slöjd och bild. På en Micro:bit finns flera komponenter som t ex lysdioder, en accelerometer, en kompass, bluetooth och en temperatursensor. Tillsammans med den pedagogiska blockprogrammeringen gör detta att ungdomarna snabbt kommer igång, får självförtroende och ser nyttan med programmering. Det går sedan lätt att växla till textprogrammering och göra mer avancerade program. Med en Micro:bit blir programmering enkelt och roligt. Läs mer på www.microbit.org

Kursen inleds med en kort introduktion om programmeringens grundprinciper och en teknisk genomgång av Micro:bit. Resten av tiden ägnas åt praktisk programmering med utvalda övningsuppgifter.

Du behöver ta med en egen dator till kursen. Du får låna en Micro:bit men har du en egen så ta med den.