lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenhallens uppdrag

Vår vision

Vattenhallen är den självklara mötesplatsen för lärare, elever och familjer som är nyfikna på vetenskap och utbildning. Vi bidrar till ett universitet i världsklass genom rekryteringsaktiviteter och aktuell utåtriktad verksamhet i samarbete med forskare och näringsliv. 

Mål

De övergripande målen för Vattenhallen är att erbjuda högkvalitativ verksamhet för:

 1. att öka ungas intresse, nyfikenhet och självförtroende för vetenskap och utbildning med fokus på hur teknik och naturvetenskap kan användas för framtidens utmaningar.
 2. att sprida kunskap om Lunds universitets utbildningar och högaktuella forskning.
 3. breddad rekrytering för att på sikt bidra till jämnare könsfördelning och ökad mångfald på utbildningsprogrammen vid LTH, N-fak och N/T-gymnasium i Skåne.
 4. god samverkan med det omgivande samhället. 
 5. utöka och utveckla Vattenhallens verksamhet i takt med efterfrågan.

Vårt uppdrag

 • att bedriva en lustfylld verksamhet som kommunicerar högaktuella vetenskapliga ämnen/händelser samt visar upp universitetets tvärvetenskapliga kompetenser.
 • att erbjuda interaktiva utställningar och aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund samt nyttjar universitetets mångfald av kompetenser.
 • att vara en öppen och tillgänglig mötesplats för samverkan mellan universitetet, skolan, allmänheten och näringslivet
 • att bedriva verksamhet med fokus på barn och unga som främjar intresset för naturvetenskap och teknik, inte minst för  breddad rekrytering och jämnare könsfördelning på LU:s utbildningsprogram
 • att vara ett attraktivt turistmål för nyfikna besökare i alla åldrar och bidra till en ökad allmän kunskap om naturvetenskap och teknik.

Handlingsplan 2020-2022

 • Vårda och förvalta vårt goda arbete med att vara regionens främsta mötesplats mellan akademi, skola, näringsliv och allmänhet. Detta görs genom att ständigt verka för god kvalité på aktiviteter samt att ta till vara nya förslag och förändringar från/i samhället.
 • Bevaka och delta i planeringsarbetet med Lund Science Center på Brunnshög. Beslut om bygge bör komma 2021.
 • Utveckla Vattenhallen Campus Helsingborg. Ökat antal besökare och nya aktiviteter kopplat till Campus Helsingborg.
 • Utveckla Experimentexpressens skolverksamhet.
 • Varje år delta eller ta initiativ till aktivitet i samverkan med annat turistmål i Kunskapsstråket.
 • Utveckla nya metoder som kan främja breddad rekrytering. Till exempel genom att aktivt rekrytera studentguider med olika bakgrund.
 • Under perioden delta i minst ett forskningsprojekt där delar av vår verksamhet utvärderas och publiceras. Projektet Klart jag kan koda! påbörjas 2020.
 • Fortsätta bedriva lärarfortbildning och verka för ökad rekrytering av Na/Te-lärare.